De weg naar de reguliere arbeidsmarkt

De Participatiewet opent deuren naar de arbeidsmarkt voor jongeren met een beperking. Gemeenten, werkgevers en het Rijk hebben vooruitlopend op de inwerkingtreding van die wet afspraken gemaakt over de invulling van 125.00 banen voor mensen met een arbeidsbeperking.

Jongeren die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening, komen als eerste voor deze banen in aanmerking. Jongeren waarvan duidelijk is dat zij vanwege hun beperking(en) nooit kunnen werken, blijven in de Wajong, behouden hun uitkering en houden middels een indicatie dagbesteding uitzicht op een passend arbeidsmatige dagbesteding.

C.E.E.S organiseert voor deze jongeren met een matig tot ernstig regieverlies een (tijdelijk) passend arbeidsmatige dagbesteding in de regio waar de jongere woont.

Het benutten van deze mogelijkheid betekent:

  • Grip krijgen op eigen regie
  • Ervaren van arbeidsperspectief
  • Behoud van vaardigheden
  • Behoud van sociale contacten
  • Op termijn terugkeer naar reguliere arbeidsmarkt

Kortom, herstel van het gewone leven.